०0086-२१-571 / / 88220973 88220971। [ईमेल सुरक्षित]
0 वस्तुहरू

शाफ्ट कलरहरू

शाफ्ट कलरहरू शाफ्टक ~ १

ईन्च श्रृंखला श्याफ्ट कॉलरहरू

ठोस शाफ्ट कलरहरू
एक विभाजनको साथ शाफ्ट कलरहरू
शाफ्ट कलरहरू डबल विभाजनको साथ
शाफ्ट कलरहरू डबल विभाजन (एच) को साथ

मेट्रिक श्रृंखला शाफ्ट कॉलरहरू

ठोस शाफ्ट कलरहरू
एक विभाजनको साथ शाफ्ट कलरहरू
शाफ्ट कलरहरू डबल विभाजनको साथ
शाफ्ट कलर acc। DIN705 लाई
शाफ्ट कलर (H-AB प्रकार)

Pinterest मा यो पिन