०0086-२१-571 / / 88220973 88220971। [ईमेल सुरक्षित]
0 वस्तुहरू

V टेपर पुलीहरू एसपीसी

V टेपर पुलीहरू एसपीसी

टेपर्ड पुलीहरूका लागि प्राविधिक जानकारी

प्रकार dw      a? / B>  + ०.?? Nbsp; -0.5 / FONT> bw b1 c e f t+ 0.60
SPZ > 80 3438 8.5 9.7 2.0 12+ 0.3-0.3 8+ 0.3-0.3 11
SPA > 118 3438 11 12.7 2.8 15+ 0.3-0.3 10+ 0.6-0.6 13.8
एसपीबी > 190 3438 14 16.3 3.5 19+ 0.4-0.4 12.5+ 0.8-0.8 17.5
SPC > 315 3438 19 22 4.8 25.5+ 0.5-0.5 17+ 1.0-1.0 23.8
TYPE L Da Db E FORM वजन
२००--200xSPC-२3१। 45 209.6 144 20 C3 - १ 10.2
२००--212xSPC-२3१। 45 221.6 156 17 C3-1 10.7
२००--224xSPC-२3१। 51 233.6 164 17 C3-1 12
२००--236xSPC-२3१। 51 245.6 181 17 C3-1 13.4
२००--250xSPC-२3१। 51 259.6 195 17 C3-1 15.4
२००--265xSPC-२3१। 89 274.6 180 - C3-2 22.2
२००--280xSPC-२3१। 89 289.6 180 - C3-3 21.3
२००--300xSPC-२3१। 89 309.6 180 - C3-3 21.5
२००--315xSPC-२3१। 89 324.6 180 - C3-3 22.6
२००--335xSPC-२3१। 89 344.6 180 - C3-3 22.5
२००--355xSPC-२3१। 89 364.6 180 - C3-3 22.5
२००--375xSPC-२3१। 89 384.6 180 - C3-3 24.8
२००--400xSPC-२3१। 89 409.6 180 - C3-3 26.3
२००--425xSPC-२3१। 89 434.6 180 C3-3 33.5
२००--450xSPC-२3१। 89 459.6 180 - Z3-4 29.6
२००--475xSPC-२3१। 89 483.6 215 2 Z3-5 39
२००--500xSPC-२3१। 89 509.6 180 - Z3-4 34
२००--530xSPC-२3१। 89 539.6 215 2 Z3-5 34.5
२००--560xSPC-२3१। 89 569.6 180 - Z3-4 37
२००--630xSPC-२3१। 102 639.6 215 8.5 Z3-5 47.5
२००--710xSPC-२3१। 102 719.6 215 8.5 Z3-5 57
२००--800xSPC-२3१। 115 809.6 240 - Z3-4 65
२००--1000xSPC-२3१। 127 1009.6 265 20 Z3-5 116
२००--1250xSPC-२3१। 127 1259.6 265 20 Z3-5 170
TYPE L Da Db E FORM वजन
२००--200xSPC-२4१। 51 209.6 144 30 C4-1 11
२००--212xSPC-२4१। 51 221.6 156 30 C4-1 13.5
२००--224xSPC-२4१। 89 233.6 169 11 C4-1 15
२००--236xSPC-२4१। 89 245.6 181 11 C4-1 18
२००--250xSPC-२4१। 89 259.6 195 11 C4-1 21.7
२००--265xSPC-२4१। 89 274.6 210 11 C4-1 25.5
२००--280xSPC-२4१। 89 289.6 180 11 C4-1 25
२००--300xSPC-२4१। 89 309.6 180 11 C4-1 26
२००--315xSPC-२4१। 89 324.6 180 11 C4-2 25.6
२००--335xSPC-२4१। 89 344.6 180 11 C4-2 27.5
२००--355xSPC-२4१। 89 364.6 180 11 C4-2 29.3
२००--375xSPC-२4१। 89 384.6 180 11 C4-2 31
२००--400xSPC-२4१। 89 409.6 180 11 C4-2 29
२००--425xSPC-२4१। 89 434.6 180 11 C4-2 32
२००--450xSPC-२4१। 89 459.6 180 11 A4-2 34.5
२००--475xSPC-२4१। 89 509.6 180 11 A4-2 45.2
२००--500xSPC-२4१। 89 484.6 180 11 A4-2 40
२००--530xSPC-२4१। 102 539.6 215 4 A4-2 45
२००--560xSPC-२4१। 102 569.6 215 4 A4-2 50
२००--630xSPC-२4१। 115 639.6 240 2 Z4-5 61
२००--710xSPC-२4१। 115 719.6 240 2 Z4-5 70.3
२००--800xSPC-२4१। 127 809.6 265 - A4-3 103
२००--1000xSPC-२4१। 127 1009.6 265 7.5 Z4-5 125
२००--1250xSPC-२4१। 127 1259.6 265 - Z4-5 214
TYPE L Da Db E FORM वजन
२००--200xSPC-२5१। 89 209.6 180 23.5 C5-3 125
२००--212xSPC-२5१। 89 221.6 180 23.5 C5-3 15
२००--224xSPC-२5१। 89 233.6 169 23.5 C5-1 17.2
२००--236xSPC-२5१। 89 245.6 181 23.5 C5-1 20.2
२००--250xSPC-२5१। 89 259.6 195 23.5 C5-1 23.5
२००--265xSPC-२5१। 89 274.6 210 23.5 C5-1 27.5
२००--280xSPC-२5१। 89 289.6 180 23.5 C5-3 29.8
300-SxSPC-3535 89 309.6 180 23.5 C5-3 29.5
315-SxSPC-3535 89 324.6 180 23.5 C5-3 29.5
२००--335xSPC-२5१। 89 344.6 180 23.5 C5-3 31
२००--355xSPC-२5१। 89 364.6 180 23.5 C5-3 33.5
२००--375xSPC-२5१। 89 384.6 180 23.5 C5-3 36
२००--400xSPC-२5१। 89 409.6 180 23.5 C5-3 35
२००--425xSPC-२5१। 89 434.6 180 23.5 C5-3 46
२००--450xSPC-२5१। 102 459.6 215 17 C5-2 46
२००--475xSPC-२5१। 102 484.6 215 17 C5-2 56.3
500-SxSPC-4040 102 509.6 215 17 C5-2 54
२००--530xSPC-२5१। 114 539.6 245 11 C5-2 55.5
२००--560xSPC-२5१। 114 569.6 245 11 C5-2 61
२००--630xSPC-२5१। 127 639.6 265 4.5 C5-2 90
710-SxSPC-5050 127 719.6 265 4.5 C5-2 89
२००--800xSPC-२5१। 127 809.6 265 4.5 C5-2 96.5
२००--1000xSPC-२5१। 127 1009.6 265 C5-2 139
२००--1250xSPC-२5१। 127 1259.6 265 - C5-2 221
TYPE L Da Db E FORM वजन
२००--200xSPC-२6१। 89 209.6 145 36 C6-1 17.5
२००--212xSPC-२6१। 89 221.6 157 36 C6-1 19
२००--224xSPC-२6१। 89 233.6 169 36 C6-1 20
२००--236xSPC-२6१। 89 245.6 181 36 C6-1 21.5
२००--250xSPC-२6१। 89 259.6 195 36 C6-1 27
२००--265xSPC-२6१। 89 214.6 210 36 C6-1 30.7
२००--280xSPC-२6१। 89 289.6 180 36 C6-2 30
२००--300xSPC-२6१। 89 309.6 180 36 C6-2 29.5
२००--315xSPC-२6१। 89 324.6 180 36 C6-2 32.8
२००--335xSPC-२6१। 89 344.6 180 36 C6-2 36
२००--355xSPC-२6१। 89 364.6 180 36 C6-2 37
२००--375xSPC-२6१। 102 384.6 215 30 C6-2 65
२००--400xSPC-२6१। 102 409.6 215 30 C6-2 47.5
२००--425xSPC-२6१। 102 434.6 215 30 C6-2 59.5
२००--450xSPC-२6१। 115 459.6 240 24 C6-3 62.5
२००--475xSPC-२6१। 115 484.6 240 24 C6-3 65
२००--500xSPC-२6१। 115 509.6 240 24 C6-3 67.5
२००--530xSPC-२6१। 127 539.6 265 17 C6-3 73
२००--560xSPC-२6१। 127 569.6 265 17 C6-3 86
२००--630xSPC-२6१। 127 639.6 265 17 C6-3 87
२००--710xSPC-२6१। 127 719.6 265 17 C6-3 102
२००--800xSPC-२6१। 127 809.6 265 17 C6-3 120
२००--1000xSPC-२6१। 127 1009.6 265 17 C6-3 160
२००--1250xSPC-२6१। 127 1259.6 265 17 C6-3 236
TYPE L Da Db E FORM वजन
२००--224xSPC-२8१। 89 233.6 169 46 C8-1 26.5
२००--236xSPC-२8१। 89 245.6 181 46 C8-1 27
२००--250xSPC-२8१। 89 259.6 195 62 C8-1 30.5
२००--265xSPC-२8१। 89 274.6 210 62 C8-1 34.5
२००--280xSPC-२8१। 89 289.6 220 62 C8-1 38.5
२००--300xSPC-२8१। 102 309.6 242 55 C8-1 47.5
२००--315xSPC-२8१। 102 324.6 215 55 C8-2 51
२००--335xSPC-२8१। 102 344.6 215 55 C8-2 54.5
२००--355xSPC-२8१। 102 364.6 215 55 C8-2 50
२००--375xSPC-२8१। 115 384.6 240 49 C8-2 65
२००--400xSPC-२8१। 115 409.6 240 49 C8-2 61
२००--425xSPC-२8१। 115 434.6 240 49 C8-2 75
२००--450xSPC-२8१। 127 459.6 265 43 C8-2 89.5
२००--475xSPC-२8१। 127 484.6 265 43 C8-2 100
२००--500xSPC-२8१। 127 509.6 265 43 C8-3 87
२००--530xSPC-२8१। 127 539.6 265 43 C8-3 105
२००--560xSPC-२8१। 127 569.6 265 43 C8-3 109
२००--630xSPC-२8१। 127 639.6 265 43 C8-3 126
२००--710xSPC-२8१। 127 719.6 265 43 C8-3 135
२००--800xSPC-२8१। 127 869.6 265 43 C8-3 148
२००--1000xSPC-२8१। 127 1009.6 265 43 C8-3 208
२००--1250xSPC-२8१। 127 1259.6 265 43 C8-3 328
TYPE L Da Db E FORM वजन
२००--250xSPC-२10१। 102 259.6 190 81 ClO- एल
२००--265xSPC-२10१। 102 274.6 205 81 ClO- एल
२००--280xSPC-२10१। 102 289.6 220 51 ClO- एल
300-1OxSPC-4040 102 309.6 242 51 ClO- एल
315-1OxSPC-4040 102 342.6 257 51 ClO- एल 61.5
२००--335xSPC-२10१। 102 344.6 277 51 ClO- एल 85
355-1OxSPC-4040 102 364.6 297 51 ClO- एल 88
375-1OxSPC-4545 115 384.6 317 51 ClO- एल 90
400-1OxSPC-5050 127 409.6 265 51 C1O-2 99
425-1OxSPC-5050 127 434.6 265 51 C1O-2 105
२००--450xSPC-२10१। 127 459.6 265 51 C1O-2 109
475-10xSPC5050 127 484.6 265 51 C1O-2 125
500-1OxSPC-5050 127 509.6 265 51 C1O-2 145
530-1OxSPC-5050 127 539.6 265 51 C1O-2 115.5
560-1OxSPC-5050 127 569.6 265 51 C1O-2 150
630-1OxSPC-5050 127 639.6 265 51 C1O-3 17
710-1OxSPC-5050 127 719.6 265 51 C1O-3 180
800-1OxSPC-5050 127 809.6 265 51 C1O-3 192
1000-1OxSPC-5050 127 1009.6 265 51 C1O-3 240
२००--1250xSPC-२10१। 127 1259.6 265 51 C1O-3 300

उत्पाद शोकेस

सबै 7 परिणामहरू देखाउँदै

Pinterest मा यो पिन