वेल्डेड Clevis प्रकार सिलिन्डर

१–1 परिणामहरूको १-– देखाउँदै